Τήνος: Διαχείριση των στερεών φυτικών απορριμμάτων

tinos_dimos_aftodioikisi

Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τήνου, της διαχείρισης των στερεών φυτικών απορριμμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 2/15-1-2014 έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου, με το οποίο κάνει γνωστό ότι προχωρεί στις διαδικασίες για την δημιουργία του Κέντρου Προσωρινής Παραλαβής Αξιοποίησης Οργανικών Υπολειμμάτων, στις εγκαταστάσεις του Τυροκομείου του Συνεταιρισμού, συνάμα δε καταθέτει πρόταση προκειμένου, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, να αναλάβει την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων του ελαιοτριβείου, την διαχείριση των στερεών φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από όλες τις αγροτικές και αστικές δραστηριότητες των πολιτών και του Δήμου καθώς επίσης και την διαχείριση των υγρών υπολειμμάτων του σφαγείου. Ανέγνωσε το σχέδιο συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού, το οποίο εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει οδηγό για την αντίστοιχη σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου. Τέλος ανέγνωσε και όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν και αποδεικνύουν την νόμιμη παραχώρηση προς τον αντισυμβαλλόμενο του Δήμου Συνεταιρισμό, της τεχνογνωσίας του άνω συστήματος επεξεργασίας.

Η αμοιβή του Αγροτικού Συνεταιρισμού, όσον αφορά τα στερεά και φυτικά απόβλητα του Δήμου, θα είναι 40,00 € ανά τόνο.

Επίσης ο Δήμος Τήνου θα υποχρεούται να διαθέσει στον Αγροτικό Συνεταιρισμό ένα κλαδοθρυμματιστή, για τον θρυμματισμό των στερεών φυτικών αποβλήτων ενώ παράλληλα εκφράζεται η ευχή όπως ο Δήμος παραχωρήσει στον πρώτο συμβαλλόμενο δημοτικό χώρο εμβαδού 1.000 m2 περίπου προκειμένου σε αυτόν να πραγματοποιείται ο θρυμματισμός των κλαδεμάτων.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος είπε ότι όσον αφορά την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων του ελαιοτριβείου, καθώς επίσης και την διαχείριση των υγρών υπολειμμάτων του σφαγείου, είναι σαφές ότι θα πρέπει να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση της Δημοτικής επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου και πρότεινε, σε ό,τι αφορά τον Δήμο Τήνου, την απευθείας ανάθεση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό της διαχείρισης των στερεών φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από όλες τις αγροτικές και αστικές δραστηριότητες των πολιτών και του Δήμου Τήνου, έναντι ποσού 40,00 € ανά τόνο και την παραχώρηση με χρησιδάνειο της χρήσης ενός κλαδοθρυμματιστή.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, το έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, το σχέδιο της συμβάσεως μεταξύ Δήμου και Συνεταιρισμού, την σύμβαση περί παραχωρήσεως της τεχνογνωσίας του συστήματος προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τήνου, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την απευθείας ανάθεση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τήνου, της διαχείρισης των στερεών φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από όλες τις αγροτικές και αστικές δραστηριότητες των πολιτών και του Δήμου Τήνου, έναντι ποσού 40,00 € ανά τόνο.

Β. Την παραχώρηση με χρησιδάνειο προς τον άνω Συνεταιρισμό, της χρήσης ενός κλαδοθρυμματιστή με χρονική διάρκεια της παραχώρησης ίση προς την συμβατική σχέση μεταξύ του τελευταίου και του Δήμου.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμβασης μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου και του Δήμου Τήνου, στην βάση του σχεδίου της σύμβασης που αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατηγορίες: Tα νέα της Τήνου
Tags: , .